Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­te

NÄKÖVAMMAISTEN KULTTUURIPALVELU RY:N JÄSENREKISTERIN JA VERKKOLOMAKKEIDEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Puhelin: 040 964 9288

Tietosuojavastaava: Airi Lehtonen, airi.lehtonen@kulttuuripalvelu.fi

 

2. Rekisteröidyt

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäsenrekisteriin rekisteröidyt sekä kuvailutulkkausselvitystä koskevan webropol-verkkolomakkeen täyttäneet.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterissä säilytetään jäsenten yhteystietoja laskutusta ja yhteyden ottamista varten. Kuvailutulkkausselvitykseen liittyvän webropol-kyselylomakkeen käyttötarkoitus on tiedon kerääminen tutkimusta varten.

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään lomakkeen täyttäneiden henkilötietoja, joita voivat olla:

etu- ja sukunimi

sähköpostiosoite

puhelinnumero

jäsenrekisterissä postiosoite

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään jäsenksi liittymisen yhteydessä tai verkkolomakkeella.

 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot on tallennettu jäsenrekisterin osalta Nettijäseri- ja kyselylomakkeen osalta webropol-julkaisujärjestelmään, joiden suojaamisesta ja tietoturvasta huolehtii Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry.

Henkilötietoja ylläpidetään julkaisujärjestelmässä, jonka käyttöoikeus on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n henkilökuntaan kuuluvilla erikseen nimetyillä henkilöillä, joiden työtehtäviin järjestelmän ylläpito kuuluu. Käyttöoikeudet on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä.

 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään tunnisteellisessa muodossa vain sen aikaa, kuin on välttämätöntä selvitys- ja tutkimustyön toteuttamiseksi.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille tahoille, eikä käytä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n käsittelemät henkilötiedot

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

• vaatia henkilötietojensa poistamista

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n oikeutettu etu

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Näkövamamisten kUlttuuripalvelu ry:lle, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Näkövamamisten Kulttuuripalvelu ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: toimisto@kulttuuripalvelu.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Tietosuoja

Marjaniementie 74

00930 Helsinki

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.3.2021.